แนะนำโครงการ DIP SME Academy
แนะนำโครงการ DIP SME Academy
placeholder+image

จากนโยบายรัฐบาลได้กำหนดให้การพัฒนา SMEs เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากเป็นฐานรากของ การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลได้กำหนดกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ผ่านการขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “ประเทศไทย 4.0”...

ห้องเรียน
SME Academy Learning

โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” (New Entrepreneurs Creation) โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้พัฒนาสื่อความรู้ให้ทันสมัย โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บในการถ่ายทอดเนื้อหา และเผยแพร่องค์ความรู้ ให้กับผู้มีความสนใจจะก้าวเป็นผู้ประกอบการใหม่โดยพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและยังลดช่องว่างในการเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการใหม่ ด้วยระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)

เนื้อหาหลักสูตร
IDC Learning

เพื่อให้ก้าวทันกับระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญและความจำเป็นในการนำระบบดิจิทัลมาเสริมสร้างการบริการภาครัฐในการจัดทำฐานข้อมูลนักออกแบบผลิตภัณฑ์และข้อมูลแนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Future trend) เป็นการรวมรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม แนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์จะมีทั้งในส่วนที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันและในอนาคต เน้นแนวโน้มแฟชั่นในตลาดเป้าหมายหลัก (Spotting Trend) ยกระดับระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งหมดได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)

เนื้อหาหลักสูตร
ลงทะเบียน
ข่าวสาร
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมโอกาสการเริ่มต้นธุรกิจ (Startup Day) ครั้งที่ 2 วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพฯ
19 พ.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมโอกาสการเริ่มต้นธุรกิจ (Startup Day) ครั้งที่ 2 วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพฯ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “Startup day” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพเข้ามาฟังถึงกลเม็ดเคล็ดลับในการทำธุรกิจ ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมายที่ New Startup ไม่ควรพลาด!!! มาร่วมเรียนรู้การสร้างและพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ฟังเทคนิคดีๆจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมลงมือปฎิบัติจริง จากนั้นขึ้นเวที Pitching ต่อหน้านักลงทุนจริง เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมค้นหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมโอกาสการเริ่มต้นธุรกิจ (Startup Day) ครั้งที่ 1  วันที่ 22-24 มีนาคม 2561  ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
15 มี.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมโอกาสการเริ่มต้นธุรกิจ (Startup Day) ครั้งที่ 1 วันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “Startup day” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพเข้ามาฟังถึงกลเม็ดเคล็ดลับในการทำธุรกิจ ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมายที่ New Startup ไม่ควรพลาด!!! มาร่วมเรียนรู้การสร้างและพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ฟังเทคนิคดีๆจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมลงมือปฎิบัติจริง จากนั้นขึ้นเวที Pitching ต่อหน้านักลงทุนจริง เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมค้นหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม Angel Fund for Startup ภายใต้โจทย์ 2 แนวคิด
20 ก.พ. 2561
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม Angel Fund for Startup ภายใต้โจทย์ 2 แนวคิด
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาแผนการลงทุนธุรกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้มีความพร้อมและต้องการจัดตั้งธุรกิจเป็นของตนเอง ได้แสดงวิสัยทัศน์และพัฒนาทักษะการนำเสนอแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ หรือเทคโนโลยี ต่อยอดสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือสร้างรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ทันสมัย พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ตรงให้เจ้าของแนวคิดได้นำเสนอผลงานต่อแหล่งเงินทุน
เรื่องราวความสำเร็จ
บทสัมภาษณ์ คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย
22 กุมภาพันธ์ 2561
วันนี้เรามาคุยกับคุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ ประธานบริหารบริษัทไทยยานยนต์ไฟฟ้าว่าเขาสำเร็จได้อย่างไรและมีเคล็ดลับอย่างไรบ้าง ก่อนอื่นต้องเล่าประวัติก่อนว่า เดิมทีเป็นบริษัท Thai Central Mechanics ซึ่งเป็นบริษัทรับออกแบบสร้าง กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ
บทสัมภาษณ์ ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ Successful Case
16 มีนาคม 2561
ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Golden Discovery Expressและปัจจุบันเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บทสัมภาษณ์ ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์ Successful Case
16 มีนาคม 2561
ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์ Ceo/Cofounder ของบริษัท SetRobot ซึ่งกำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัท SetRobot ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์
แกลลอรี่
ผู้สนับสนุนโครงการ
ที่ตั้ง
ติดต่อเรา