แนะนำโครงการ DIP SME Academy
แนะนำโครงการ DIP SME Academy
placeholder+image

จากนโยบายรัฐบาลได้กำหนดให้การพัฒนา SMEs เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากเป็นฐานรากของ การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลได้กำหนดกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ผ่านการขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “ประเทศไทย 4.0”...

ห้องเรียน

โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” (New Entrepreneurs Creation) โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้พัฒนาสื่อความรู้ให้ทันสมัย โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บในการถ่ายทอดเนื้อหา และเผยแพร่องค์ความรู้ ให้กับผู้มีความสนใจจะก้าวเป็นผู้ประกอบการใหม่โดยพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและยังลดช่องว่างในการเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการใหม่ ด้วยระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)

เนื้อหาหลักสูตร

เพื่อให้ก้าวทันกับระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญและความจำเป็นในการนำระบบดิจิทัลมาเสริมสร้างการบริการภาครัฐในการจัดทำฐานข้อมูลนักออกแบบผลิตภัณฑ์และข้อมูลแนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Future trend) เป็นการรวมรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม แนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์จะมีทั้งในส่วนที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันและในอนาคต เน้นแนวโน้มแฟชั่นในตลาดเป้าหมายหลัก (Spotting Trend) ยกระดับระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งหมดได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)

เนื้อหาหลักสูตร

นโยบายรัฐบาลได้กําหนดให้การพัฒนา SMEs เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากเป็นรากฐานของ การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลได้กําหนด กรอบและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา ประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน”

เนื้อหาหลักสูตร
ลงทะเบียน
ข่าวสาร
เรื่องราวความสำเร็จ
บทสัมภาษณ์ คุณนรุตม์ เจียรสนอง Successful Case
16 มีนาคม 2561
คุณนรุตม์ เจียรสนอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์ชินนีเพล๊กซ์มหาชนจำกัด
บทสัมภาษณ์ ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์ Successful Case
16 มีนาคม 2561
ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์ Ceo/Cofounder ของบริษัท SetRobot ซึ่งกำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัท SetRobot ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์
บทสัมภาษณ์ คุณกรด โรจนเสถียร Successful Case
16 มีนาคม 2561
คุณกรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาร์ไทย และเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และประกอบธุรกิจที่บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท
แกลลอรี่
ผู้สนับสนุนโครงการ
ที่ตั้ง
ติดต่อเรา